• Call us Today: +84.28.7301.1522
  • Email: laud@laudanc.com

Ba yếu tố quan trọng để có một quy hoạch chất lượng là “Phong phú”, “Sức sống”, “Chất lượng”. Vì vậy, một quy hoạch đô chất lượng là tạo ra những nơi đáng sống bên vững cho con người thông qua sự lãnh đạo và sực tích hợp giữa thiết kế độ thị.


Chúng tôi cung cấp các dịch vụ tư vấn quy hoạch đa dạng:

  • Nhiệm vụ quy hoạch
  • Quy hoạch tổng mặt bằng 1:2000
  • Quy hoạch 1:500
  • Quy hoạch đô thị
  • Quy hoạch môi trường